:: ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DXP พันธุ์ปาล์มที่ได้พิสูจน์แล้ว
พันธุ์ปาล์มที่ได้พิสูจน์แล้วและได้รับการยอมรับคือ พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า DXP ใน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมัน ประมาณ 2,750,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก

        ปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและของประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันอื่นๆ ทุกชนิด และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่จำกัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลกที่สามารถปลูกได้ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย และไทย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย ปาล์มน้ำมันได้ถูกนำเข้ามาเพาะปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมาและมีการขายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปัจจุบันพบว่า มีพื้นที่การเพาะปลุกปาล์มน้ำมันประมาณ 2.75 ล้านไร่ โดยผลผลิตที่ได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี และสืบเนื่องมาจากวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลก รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศน้ำมันปาล์มจึงทวีบทบาทความสำคัญในฐานะพืชเพียงชนิดเดียวที่ยังคงมีปริมาณคงเหลือจากการบริโภคและสามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนได้

               ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน จากสภาพวิกฤตด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาทำให้ปาล์มน้ำมันถูกจัดเป็นพืชหนึ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากปาล์มน้ำมันสามารถนำมาทำ ไบโอดีเซล เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง บางส่วนจากต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลภายในประเทศคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 270,000 ล้านบาท/ปี) รวมทั้งเพื่อสร้างงานและอาชีพให้เกษตรกร เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตและแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยอย่างมากในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันดีเซลที่เกิดขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีวัตถุดิบปาล์มน้ำมันที่มากเพียงพอ ซึ่งแนวทางที่จะกระทำได้นั้นอาจมีแนวทางคือ 1. การเพิ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 2. การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันให้มากขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับ 2 แนวข้างต้นนี้ ทางจำเป็นต้องใช้พันธุ์ปาล์มที่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี พันธุ์ปาล์มที่ได้พิสูจน์แล้วและได้รับการยอมรับคือ พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า DXP ใน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมัน ประมาณ 2,750,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก ทั้งนี้ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เกษตรกรใช้พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่า ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูง และ อีกประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรยังใช้พันธุ์ดูร่า หรือ พันธุ์ที่เกษตรกรเก็บเมล็ดใต้โคนมาเพาะปลูกเอง ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำกว่าแปลงที่ใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ คือ การรณรงค์ ให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกทดแทนแปลงเดิมหรือปลูกในพื้นที่ใหม่ให้หันมาใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีให้ผลผลิตสูง ซึ่งได้แก่ พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าและส่วนใหญ่ได้จากการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยปีหนึ่งสั่งเข้ามาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเมล็ด และในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมระหว่าง แม่ดูรา กับ พ่อฟิสิเฟอรา มาปลูกเพราะจะทำให้ได้ปริมาณผลผลิตทะลายสด และน้ำมันสูง ถ้าใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกหรือแหล่งพันธุ์ที่ไม่ทราบที่มา หรือเก็บเมล็ดจากใต้ต้นมาเพาะ จะทำให้ผลผลิตต่ำหรือไม่ได้ผลผลิตเลย ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กรมวิชาการเกษตร และบริษัทเอกชน

             ข้อดี-ข้อเด่นของพันธุ์เทเนอร่า 1.มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันดิบสูง ไม่ต่ำกว่า 26-28% 2.ให้ผลผลิตสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า4,000-6,000 กก./ไร่/ปี เมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป 3.ขนาดทะลายและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นตามอายุ 4.มีผลดิบสีม่วงดำเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง 5.รูปทรงของทะลายจะยาวรีผลสุกตลอด ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย 6. ต้านทานความแห้งแล้ง พื้นที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน 1. ปริมาณน้ำฝนควรมากกว่า 1,800-2,000 ม.ม./ปี มีการกระจาย ตัวอย่างสม่ำเสมอ 2. มีแสงแดดตลอดวันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5-6 ชม. 3. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส สูงสุดไม่ควรเกิน 29-33 องศาและต่ำสุดไม่เกิน 22-24 องศา 4. มีความชื้นสัมพัทธ์ในชั้นบรรยากาศมากกว่า 85% 5. ควรมีหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 0.75-1.50 ม. 6. ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างระดับ 4.5-6.5 7. ดินร่วนและมีการระบายน้ำดี การปลูกที่เหมาะสม 1.อายุต้นกล้าปาล์ม 8-12 เดือน 2.โดยทั่วไปนิยมปลูกกัน 3 ระยะ คือ 8x8x8 ม. 9x9x9 ม. และ 10x10x10 ม. 3.ปลูกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4.ช่วงที่เหมาะสมคือ ต้นฤดูฝน-กลางฤดูฝน หลังปลูกควรได้รับน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 3 เดือน การจัดการและการดูแลรักษา 1.ไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นจนถึงอายุ19เดือนหลังปลูก 2. ช่วงอายุ 16-24 เดือน ตัดช่อดอกทิ้งทั้งหมดและไม่ควรตัดทางใบออกจนอายุ 6 ปี ขึ้น 

            การให้น้ำ ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนานหรือสภาพพื้นที่ที่มีค่าการขาดน้ำมากกกว่า 300 มม./ปี หรือมีช่วงแล้ง ติดกันนานกว่า 4 เดือนควรมีการให้น้ำเสริม หรือ ทดแทนน้ำจากน้ำฝนในปริมาณ 150-200 ลิตร/ต้น/วัน การเก็บเกี่ยว *รอบการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง10-20วันโดยเฉลี่ยประมาณ15วัน *ควรเก็บเกี่ยวเมื่อปาล์มน้ำมันสุกพอดีหรือมีผลร่วงไม่น้อยกว่า1-3ผล *ควรตัดให้มีทางใบเหลือรองรับทะลาย1-2ทางใบ * ส่งโรงงานภายใน 48 ชั่วโมง

เขียนโดย : วรรณชัย เรือนแก้ว 04-09-2560 เวลา 15:31:09 น.
 
Related Link
เทคนิคเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DXP พันธุ์ปาล์มที่ได้พิสูจน์แล้ว


Untitled Document
ติดต่อสั่งซื้อที่ สายตรง : 089-780-0515 ,  075-520-442
Fax : 075-520-442
หรือ www.siamagro.com